BÁO CÁO DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI

BỘ 9 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN

(Theo QĐ số 558/QĐ-TTg)

HUYỆN Giao Thủy

STT Tên tiêu chí Chỉ tiêu Hiện trạng (1/08/2019)
I. 9 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CẤP HUYỆN
1 Quy hoạch
1.1 Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt Đạt
2 Giao thông
2.1 Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã Đạt
2.2 Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch 100%
3 Thủy lợi
3.1 Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch Đạt
4 Điện
4.1 Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống Đạt
5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục
5.1 Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia Đạt
5.2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả Đạt
5.3 Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn ≥ 60%
6 Sản xuất
6.1 Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. Đạt
7 Môi trường
7.1 Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn Đạt
7.2 Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường 100%
8 An ninh, trật tự xã hội
8.1 Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội Đạt
9 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
9.1 Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định Đạt
9.2 Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định Đạt