BÁO CÁO DỮ LIỆU NÔNG THÔN MỚI

BỘ 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ

(Theo QĐ số 48/2016/QĐ-UBND)

Kỳ báo cáo:

Báo cáo chi tiết các chỉ tiêu